Verksamhetsplan.

Pedagogerna Birgitta Ekman och Lena Utberg har var sin barngrupp som enskilda näringsidkare och arbetar heltid med barngrupperna tillsammans.
Verksamheten är öppen vardagar, Lördag, söndagar och helger stängt.
Familjedaghemmens verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-10 år.
Verksamheterna bedrivs i hemmiljö i två kedjehus som ligger bredvid varandra, vilket ger stora möjligheter att arbeta i olika grupper och få en lugn och harmonisk miljö.
Våra familjedaghem ligger vid en stor lekpark som ger barnen många möjligheter till utomhuslek. I området finns det också flera parker och skogsområden som vi besöker.

Verksamhetsbeskrivning:

Vi arbetar utifrån Haninge kommuns mål och riktlinjer.

Familjedaghemmens vision:

Är att ha en stimulerande pedagogisk hemmiljö får barnen.
Vi ger upplevelser, erfarenheter och glädje till barnen.
Att varje barn, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.

Övergripande mål och åtaganden för familjedaghemmen:

Vårt övergripande mål för verksamheten är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit och lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor. Familjedaghemmens värdegrund utgår från alla människors lika värde. Som vuxna vill vi vara goda förebilder för barnen.
Att ge barnen den tid de behöver för att utvecklas i sin egen takt i en lugn och stimulerande miljö. Och genom uppmuntran och beröm ge dem en god självkänsla och ytterligare lust att lära sig mera. Att ta tillvara och utveckla barnens egna idéer.
Att vistas utomhus och utforska närmiljön, att på så sätt stärka hälsan och ge utrymme för fria lekar och aktiviteter. Motoriken stärks och det ger möjlighet till att lära känna naturen här omkring.
Att stärka den språkliga utvecklingen och få barnen att upptäcka böckernas underbara värld.
Att servera en god, näringsrik och varierad kost av lagad från grunden.

Normer och värden:

Varje barn ska känna trygghet och få möjlighet att utveckla sin självkänsla.
För familjedaghemmen innebär normer och värden att alla känner sig trygga, blir sedda och har roligt. Att de får förståelse för alla människors lika värde och lär sig samhällets gemensamma demokratiska värderingar.
För att barnen ska bli trygga, utveckla sin självkänsla och stärka sin identitet samt bli väl rustade för sitt kommande liv. 

Utförande:

• Inskolning med förälder närvarande
• Att hälsa och välkomna varje barn med ögonkontakt
• Att ha fasta återkommande aktiviteter
• Att ha ett tillåtande klimat och ger barnen den tid de behöver för att erövra ny kunskap
• Att bemöta barnen utefter den individ de är och att de får möjlighet att utveckla sina egna sidor oavsett kön
• Att förebygga och ingripa mot all form av diskriminering
• Att samarbeta med föräldrarna när det gäller barnens fostran och ha en kontinuerlig dialog oss emellan.

Uppföljning:

Barnobservationer, Barn intervjuer, genom dialog med barnen på samlingar och i vardagssituationer.

Utveckling och lärande:

Varje barn ska känna nyfikenhet och lust inför att lära och utvecklas.
Familjedaghemmens verksamhet präglas av en pedagogik där alla delar omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. En strävan att verksamheten ska stimulera och utmana barnen i deras utveckling och samtidigt vara trygg, lärorik och rolig.

Utförande:

• Att uppmuntra barnen i att ta eget ansvar för sina handlingar, familjedaghemmens rutiner, aktiviteter och miljö
• Att låta barnen tänka själva och finna egna lösningar på olika problem
• Att uppmuntra barnens självständighet
• Att gå till skogen, får de möjlighet till att använda sin fantasi och sitt rörelsebehov
• Att ha olika varierade aktiviteter varje dag som lek, skapande, sång, utevistelse
• Att stimulera barnens språkutveckling genom samtal, sång, högläsning och spel
• Att ge utrymme och uppmuntra barnens fria lek
• Att arbeta tema inriktat
• Att vara ute mycket

Uppföljning:

Barnobservationer, deltar själv i barnens lekar och aktiviteter och ser vilka intresseområden de har och hur det kan stimuleras och vidareutvecklas.

Barns inflytande:

Varje barn ska ha inflytande och vara med och påverka verksamheten.
För att barnens ska känna sig delaktiga.

Utförande:

• Att vara lyhörd för deras önskemål och att barnen får så ofta som möjligt fritt välja aktiviteter
• Att ge barnen möjlighet att vara delaktiga och får påverka beslut ex val av park, matsedel etc.
• Får välja böcker vid högläsning.
• Tar tillvara barnens önskemål och intressen i planeringen av verksamheten
Uppföljning: genom dialog och observationer tas barnens önskemål och tankar med i planeringen/utvärderingen.

Barn i behov av särskilt stöd.
Alla barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Utförande:

• Observation och dokumentation av barnen
• Samtal med förälder för att se om de observerat samma sak i barnets utveckling
• Att vi samråder med berörda föräldrar och diskutera om behovet av särskilt stöd är nödvändigt
• Tillsammans med förälder utarbetar vi en handlingsplan vilken följs upp genom samtal
• Ansöker om resurs då behov finns

Barns språkutveckling:

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla ett rikt nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka sina tankar och känslor. Att utveckla sitt ordbegreppsförråd och sitt intresse för skriftspråket.

Utförande:

• Att ha god litteratur väl synligt för barnen
• Att ha högläsning dagligen
• Att uppmuntra barnen i deras nyfikenhet på bokstäver och dess betydelse
• Att sjunga, arbeta med rim, ramsor och ordlekar
• Att ge barnen tid till att komma till tals och att lyssna på varandra

Uppföljning: Barnobservationer

Föräldrakontakt:

Familjedaghemmet/hemmet- den dagliga kontakten med föräldrarna är oerhört viktig och ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med dem.

Utförande:

• Information om familjedaghemmen ges till alla nya föräldrar
• Daglig kontakt vid lämning och hämtning
• Utvecklingssamtal
• Dokumentation av barn och verksamhet för att ge föräldrarna insyn i barnens vardag

Miljö:

Att arbeta för hållbar utveckling.

Utförande:

Familjedaghemmen har Grön Flagg certifikat och arbetar för att certifieras i alla fem del områdena.
• Källsortera papper, glas, metall, och plast. Vi har en återvinningsstation i närheten.
• Återanvända material när det är möjligt.

Säkerhet:

Familjedaghemmet värnar om barnens säkerhet.

Utförande:

• Barnskyddsrond genomförs varje år.
• HLR-utbildning genomförs kontinuerligt.
• Brandkonsults utlåtande efterföljs.
• Första hjälpen kit finns alltid med vid utevistelse.

Systematiskt kvalitetsarbete:

För att Familjedaghemmen ska nå de uppsatta målen för verksamheten.

Säkerställa och se till att hela verksamheten utgör en sammanhängande helhet av barns totala lärande, omvårdnad, omsorg och fostran.

Utförande:

• Att dokumentera varje barns utveckling i portfoliopärmar.
• Att kontinuerligt se över rutiner, innehåll och aktivititeter.
• Att regelbundet se över material och miljö ute och inne och dess organisation.
• Att utvärdera verksamheten vid planeringsdagar ur ett tydligt barnperspektiv.
• Att ha en dialog med föräldrarna om verksamheten.
• Att vi som arbetar ökar vår kompetens genom kontinuerlig utbildning.

Uppföljning: Barnintervjuer, utvärdering av arbetsplan, genomgång och översyn av

verksamhetsplanen varje år för att se till nya utvecklingsområden inför kommande år.